Integriteit

Integriteit heeft te maken met de kwaliteit en geloofwaardigheid van het openbaar bestuur. De integriteit van politieke ambtsdragers krijgt vanwege maatschappelijke ontwikkelingen steeds meer gewicht. Bovendien is de belangstelling voor integriteitsvraagstukken toegenomen. U kunt als bestuurder of volksvertegenwoordigers vragen hebben rondom andermans en uw eigen integriteit.

Screening

Het waarborgen van integriteit begint bij de indienstneming van politieke ambtsdragers. Het screenen van kandidaat-bestuurders kan voorkomen dat zich later problemen voordoen. Bovendien vergroot screening het bewustzijn van kandidaten over integriteitsrisico’s. U kunt de Basisscan en Handreiking integriteitstoetsing kandidaat-bestuurders hiervoor gebruiken. Daarnaast hebben de bestuurdersverenigingen van politieke partijen een belangrijke rol in het waarborgen van integriteit tijdens de kandidaatstellingsprocedure.

Preventie en trainingen

Om integriteit te waarborgen, is het van belang om preventief te handelen. Een goede voorbereiding en een duidelijk beleid kunnen de politieke ambtsdrager helpen om zich weerbaar op te stellen. Concrete regels, procedures en gedragscodes zijn belangrijke instrumenten en hulpmiddelen om een open, transparante en integere organisatiecultuur te realiseren.

(Vermoedens van) integriteitsschendingen en integriteitsonderzoeken

Het kan zijn dat er binnen de organisatie vermoedens ontstaan over integriteitsschendingen van een politieke ambtsdrager. Dit kan bijvoorbeeld aan het licht komen door een officiële melding. Het Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers geeft advies over wel of niet (extern) laten onderzoeken en het uitvoeren van een transparant en zorgvuldig opgezet vervolgproces. Daarnaast kan de handleiding over de rol van griffier helpen bij het in kaart brengen van het veranderende krachtenveld en bij het aannemen van de juiste rolverdeling voor de betrokkenen.