Wie/wat beïnvloedt jou?

Wat kan ik in dit onderdeel ontwikkelen?

Taxeer je netwerk en ontdek hoe je sociale omgeving je handelen kan beïnvloeden

 • Ontdek welke ongeschreven regels er in je omgeving zijn
 • Analyseer welke perspectieven jij en je omgeving hanteren
 • Leer hoe je ethiek een plek kunt geven in je afwegingen en keuzes
 • Check de weerbaarheid van de cultuur in je fractie of team

Je omgeving beïnvloedt je handelen

Integriteit gaat over je dagelijks handelen en je gedrag wordt, soms veel meer dan je zelf denkt, beïnvloed door de omgeving waarin je functioneert. In je sociale omgeving gelden ongeschreven regels en zijn er taboes, die maar heel subtiel worden gecommuniceerd. Toch heeft het invloed op de manier waarop je belangen afweegt en keuzes maakt in je politieke ambt. 

Als politiek ambtsdrager is je sociale omgeving vooral de bestuurlijke organisatie (bestuurders, fractie), maar ook de ambtelijke organisatie. Ook je familie, je sociale netwerk en de functie die je naast je ambt bekleed, beïnvloeden je handelen (zie ook het blok: wat draag je mee). De ongeschreven regels kunnen betrekking hebben op:

 • waaraan besteed ik mijn schaarse tijd?
 • hoe handhaaf ik me bij de behandeling van gevoelige dossiers?
 • hoe zorg ik dat ik opval in de politieke arena?
 • hoe rekbaar zijn de grenzen van mijn bevoegdheden?
 • hoe verhoud ik mij tot de collega ambtsdragers? 

Je kunt vanuit meerdere perspectieven naar deze vragen kijken en dan andere afwegingen maken. Wie vooral vanuit financieel perspectief kijkt, maakt andere keuzes dan wie vanuit electoraal belang kijkt of wie vanuit een ethisch perspectief kijkt. Je moet soms balanceren tussen tijd, kosten, daadkracht en wat goed of wenselijk is. Wil je als politiek ambtsdrager en als vertegenwoordigend lichaam weerbaar zijn, dan moet ook het ethisch perspectief onderdeel uitmaken van je afweging. Wil je meer weten over de de rol van ethiek in het proces van afwegen van belangen, kijk dan de clip.

Deze clip biedt meer inzicht in de rol van ethiek in het proces van afwegen van belangen.

Naar een weerbare cultuur

Je kunt op een aantal manieren herkennen of in jouw omgeving de meer ethische afwegingen een plek hebben en dus onderdeel uitmaken van hoe je gedrag wordt beïnvloed. Er is sprake van weerbaarheid als:

 • aandacht voor integriteit meer is dan sturing op incidenten of voorkomen van (dreigende) reputatieschade;
 • integriteit niet alleen wordt gezien als individueel gedrag;
 • integriteit onderdeel is van de cultuur in je fractie of organisatie.

In een weerbare organisatie is een cultuur aanwezig waarin verschillende perspectieven in balans zijn. Er is aandacht voor politieke concurrentie, maar ook voor collegiaal samenwerken en zicht op heldere grenzen. Een weerbare organisatie treft vooraf maatregelen om integriteitsproblemen te voorkomen (preventie). Een weerbare organisatie bewaakt of deze maatregelen werken en stuurt zonodig bij (monitoring). Wordt er in je fractie slechts af en toe aandacht besteed aan integriteit? Is het alleen een jaarlijks terugkerend thema voor alle politiek ambtsdragers? Dan is er nog werk te verzetten.

Hoe creeër je dan wel weerbaarheid in de cultuur van je fractie? Aandacht, gedragscodes en regelgeving zijn daar natuurlijk een onderdeel van. Maar met het schrijven van een gedragscode ben je er niet, daar hoort permanente aandacht en bewustwording bij. Alleen dan kan er een cultuur en bijpassend gedrag ontstaan dat jou als politiek ambtsdrager in positieve zin beïnvloedt. In de clip leggen we uit hoe je dit in de cultuur van fractie, bestuur, raad of staten kunt bevorderen. En, wil je wel eens weten hoe het in jouw fractie of team zit? Doe dan de checklist cultuur.

In deze clip leer je valkuilen en randvoorwaarden voor een weerbare cultuur herkennen en aanpakken.